Centrum denních služeb

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb, které se zajišťují v rozsahu těchto úkonů (podle Vyhlášky 505/2006 Sb., §11):

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 155,- Kč/ hod.

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 155,- Kč/ hod.

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 155,- Kč/ hod.

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 155,- Kč/ hod.

e) sociálně terapeutické činnosti 155,- Kč/ hod.

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 155,- Kč/ hod.

Fakultativní činnosti - jsou činnosti, které souvisejí s péčí a podporou klienta, které vedou k jeho sociálnímu začleňování a jejichž poskytování je odůvodněno zjištěnou potřebou klienta. a) dohled 155,- Kč/ hod.

b) doprava 7,50 Kč/km

Uvedená výše úhrad za základní činnosti jsou v souladu s §11 Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Výše úhrad je závislá na skutečně spotřebovaném času nezbytného k zajištění úkonů, pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby (§ 77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

 

Osobní asistence

Základní činnosti při poskytování osobní asistence, které se zajišťují v rozsahu těchto úkonů (podle Vyhlášky 505/2006 Sb., §5):

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 155,- Kč/ hod.

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně: 155,- Kč/ hod.

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při použití WC

c) pomoc při zajištění stravy: 155,- Kč/ hod.

1. pomoc při přípravě jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 155,- Kč/ hod.

1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,

2. nákupy a běžné pochůzky

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 155,- Kč/ hod.

1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 155,- Kč/ hod.

1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity,

2. na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 155,- Kč/ hod.

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Uvedená výše úhrad za základní činnosti jsou v souladu s §5 Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Výše úhrad je závislá na skutečně spotřebovaném času nezbytného k zajištění úkonů, pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Cena Ď 2023

...„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď – neboli, „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku....

Odkaz na cenu Ď

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.