Saturday the 14th - . Joomla 3.2 Templates

Cílová skupina:

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením dospělého věku.

"LADA" neposkytuje služby:

 • lidem, jejichž zdravotní stav nebo postižení vyžaduje účast zdravotnického personálu, (vyjádření lékaře),
 • v případě, že zájemce nesouhlasí s podmínkami ve smlouvě,
 • v případě, že zájemce nespadá do cílové skupiny "LADY",
 • v případě, že neposkytujeme službu, o kterou zájemce žádá,
 • v případě naplněné kapacity zařízení,
 • osobě, která žádá o poskytování služby, ale v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí jí byla vypovětena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Poslání Centra LADA,o.s.

Posláním "LADY" je poskytovat dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením individuální pomoc a podporu při zvládání běžného života a hledání možných cest k jejich seberealizaci.

"LADA" poskytuje své služby s co nejpřirozenějším sociálním zázemím pro klientelu v centru denních služeb při úzké spolupráci s rodinou.

Cíl "LADY"

Cílem práce organizace je, aby tito lidé mohli kvalitně a samostatně, popř. s co nejmenší mírou podpory, uspokojovat své osobní potřeby a zájmy uvnitř běžné společnosti. Služby "LADY" jsou orientovány na rozvoj individuálních znalostí a dovedností uživatelů, posilování jejich sebedůvěry, sebevědomí a vlastního rozhodování.

Dílčí cíle "LADY"

 • rozvíjet samostatnost a soběstačnost lidí s postižením
 • posilovat sebevědomí a sebeurčení lidí s postižením tak, aby dokázali vyjádřit své osobní potřeby, přání a názory a dokázali se sami rozhodovat
 • usnadňovat začleňování lidí s postižením do společnosti prostřednictvím rozvíjení jejich znalostí, dovedností, sociálních a pracovních návyků
 • rovnoprávnost a rovný přístup ke všem uživatelům
 • individuální přístup k uživatelům
 • partnerský přístup pracovníků k uživatelům
 • podpora uživatele v prožívání samostatného života včetně partnerských vztahů, vytváření příjemného a inspirujícího prostředí pro uživatele - užitečné, zajímavé činnosti, podpora jejich tvořivosti, rozvíjení jejich talentu, vloh a schopností
 • respektovat citový život uživatelů a podporovat přátelské a mezilidské vztahy